โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

กรรมการประเมิน รร.รอบ 3โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม  โดย นางสมพิศ  เกิดนวล ผู้อำนวยการ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล เอกสารหลักฐาน  ให้สัมภาษณ์ ช่วงระหว่างวันที่ 17-19  กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

โฆษณา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมจาก สพ.ตาก เขต 1

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มอบสื่ออุปกรณ์การสอนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอารักษ์  อนุชปรีดา ผู้จัดการอวุโสส่วนบริหารและการบุคคลโรงถลุงสังกะสี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำกัด ได้มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ชุด เครื่องเสียง ๑ ชุดใหญ่ ประกอบด้วย ลำโพง ๑ คู่ , ไมค์ , เครื่องขยาย พร้อมด้วยเครื่องเล่น DVD รวมมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท และก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนยังได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท การรับมอบครั้งนี้นางสมพิศ  เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามเป็นผู้รับมอบได้กล่าวขอบคุณในความกรุณาที่ทางบริษัทผาแดงได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานศึกษาและทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผุ้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบในความเมตตาครั้งนี้

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนสอบ o-net


นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามจัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ o-net วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตามที่ สทศ.จัดสอบให้กับนักเรียนทั่วประเทศเพื่อนำคะแนนมาปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมทั้งให้ผู้บริหารนำไปกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเป็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมถึงกระตุุุ้นความรู้ให้กับผู้เรียน โดยกิจกรรมติวเข้มทางโรงเรียนได้เริ่มจัดตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๓ เดือน โดยเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์สอดคล้องของเนื้อหาครอบคลุม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗๖ มาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งให้กำลังใจกับคณะครูผู้สอน นักเรียน ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดติวเข้มก่อนสอบ o-net


นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนสอบ o-net ตามที่สถาับันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จัดให้กับนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔
พร้อมทั้งนำผลสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ฯ ๗๖ มาตรฐานการเรียนรู้

นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับการพัฒนา

นางสมพิศ  เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม เข้ารับการพัฒนาพัฒนาShare and Learn Bast Practices โดยเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซค์  การเข้ารับการพัฒนาครั้งนี้มีท่านภิรมย์  นันทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ๒ ท่าน ภาคเช้าคือ ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ ด้านBast Practices และภาคบ่าย คือท่านดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ ด้านการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากสนับสนุนสื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากมอบทุนสนับสนุนจัดทำสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามจำนวน 5,000 บาท โดยโรงเรียนได้นำเงินไปจัดทำสื่อกะบะทรายและปรับปรุงที่พักผ่อนนักเรียน

Previous Older Entries