ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

ข้อมูลทั่วไป

1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม   ตั้งอยู่   หมู่ที่  2

ถนน     –     ตำบล     ไม้งาม     อำเภอ     เมืองตาก

จังหวัด     ตาก     รหัสไปรษณีย์     63000     โทรศัพท์     055-890232

โทรสาร     –     e-mail     –     website      –

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ     ก่อนประถมศึกษา   ถึงระดับ   ประถมศึกษาปีที่ 6

1.3  มีเขตพื้นที่บริการ    4  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 4 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ. ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: