แบบสอบถาม

Advertisements

รายงานการประกันคุณภาพประจำปี

รายงานข้อมูลโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ดาว์นโหลดไฟล์ SAR๕๓

คุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามมุ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา คือ การเร่งสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะด้านผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข

การประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดการบริหารงานวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

เก็บตกความรู้

ความรู้เป็นเรื่องที่ควรเผยแพร่ สิ่งที่อยากบอกให้กันและกันเพื่อนำปรับใช้ในการทำงานอย่างมีความสุข

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย  มุ่งเน้นสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้เชื่อมต่อกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน