สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากสนับสนุนสื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตากมอบทุนสนับสนุนจัดทำสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามจำนวน 5,000 บาท โดยโรงเรียนได้นำเงินไปจัดทำสื่อกะบะทรายและปรับปรุงที่พักผ่อนนักเรียน

Advertisements