โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนสอบ o-net


นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามจัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ o-net วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตามที่ สทศ.จัดสอบให้กับนักเรียนทั่วประเทศเพื่อนำคะแนนมาปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมทั้งให้ผู้บริหารนำไปกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเป็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมถึงกระตุุุ้นความรู้ให้กับผู้เรียน โดยกิจกรรมติวเข้มทางโรงเรียนได้เริ่มจัดตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๓ เดือน โดยเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์สอดคล้องของเนื้อหาครอบคลุม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗๖ มาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งให้กำลังใจกับคณะครูผู้สอน นักเรียน ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

Advertisements

Comments are closed.