โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดติวเข้มก่อนสอบ o-net


นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนสอบ o-net ตามที่สถาับันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จัดให้กับนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔
พร้อมทั้งนำผลสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ฯ ๗๖ มาตรฐานการเรียนรู้

Advertisements

Comments are closed.