บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มอบสื่ออุปกรณ์การสอนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอารักษ์  อนุชปรีดา ผู้จัดการอวุโสส่วนบริหารและการบุคคลโรงถลุงสังกะสี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำกัด ได้มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ชุด เครื่องเสียง ๑ ชุดใหญ่ ประกอบด้วย ลำโพง ๑ คู่ , ไมค์ , เครื่องขยาย พร้อมด้วยเครื่องเล่น DVD รวมมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท และก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนยังได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท การรับมอบครั้งนี้นางสมพิศ  เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามเป็นผู้รับมอบได้กล่าวขอบคุณในความกรุณาที่ทางบริษัทผาแดงได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานศึกษาและทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผุ้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบในความเมตตาครั้งนี้

Advertisements

Comments are closed.